Rok trzeci

W sto pięć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu otrzy­ma­cie potęż­ną daw­kę pod­ca­sto­wej mety. Jak z mojej per­spek­ty­wy wyglą­dał minio­ny rok nada­wa­nia? Co wywo­ła­ło zapo­cząt­ko­wa­ny w lip­cu kry­zys? W jakich oko­licz­no­ściach nie dosta­łem pra­cy w Niem­czech? Co stres i ambi­cja mają ze sobą wspól­ne­go? Czy pra­ca na uczel­ni spra­wia mi przy­jem­ność? Co szep­cze mi do ucha mój Mrocz­ny Pasa­żer? Dla­cze­go zakup poma­rań­czo­wej soli do kąpie­li to nie naj­lep­szy pomysł? Co chcia­łem zro­bić wczo­raj po pra­cy i dla­cze­go nie nagra­łem wów­czas tego pod­ca­stu? Któ­re nagra­nia z ostat­nie­go roku cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią? Czy zre­zy­gnu­ję z „Cza­su pod­su­mo­wań”? Kie­dy poja­wią się zale­głe audy­cje? Czy zmie­nię wygląd blo­ga? Jakie mam pla­ny na dzi­siej­szy wie­czór? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

NP #52 Nekro­po­li­tan. Rok pierwszy
NP #106 Nekro­po­li­tan. Rok drugi

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.