Rok pierwszy

W pięć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pod­su­mo­wu­je pierw­szy rok ist­nie­nia Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu, ser­wu­jąc swo­im słu­cha­czom z tej oka­zji prze­ogrom­ne ilo­ści pry­wa­ty, mety, smut­ków, rado­ści, sen­ty­men­tów, aneg­dot,  sta­ty­styk oraz ele­men­tar­nej wie­dzy o życiu i ludz­ko­ści. Z odcin­ka dowie­cie się m.in.:
– Co zdo­ło­wa­ło Szy­ma­sa w minio­nym tygodniu?
– Dla­cze­go pod­cast jest jak dziecko?
– Co Szy­mas sądzi o używkach?
– Któ­ry nawie­dzo­ny pod­cast cie­szy się naj­więk­szą popularnością?
– Na co komu feed­back i uwa­gi krytyczne?
– Jak Old Weird­man pod­su­mo­wał NSG?
– Jak Man­do popsuł lap­to­pa na kibelku?
– Cze­go Jer­ry ocze­ku­je od blogerów?
– Dla­cze­go Szy­mas nie zazdro­ści Pewdiemu?
– Jak Face­bo­ok pozy­cjo­nu­je jeże i jogurty?
– W jaki spo­sób nie­któ­rzy słu­cha­cze tra­fi­li na tego bloga?
– Co cze­ka nas w kolej­nym roku nadawania?
To wszyst­ko i wie­le, wie­le wię­cej… tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! =)

Kar­pio­wy Pod­cast o opo­wia­da­niach nomi­no­wa­nych do Nagro­dy im. Ste­fa­na Grabińskiego

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.