Rok ósmy

W czte­ry­sta dzie­więt­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia zro­bić sobie prze­rwę od oma­wia­nia zale­wa­ją­cych nas nowo­ści kino­wych i zaser­wo­wać Wam pod­ca­sto­wą metę, w któ­rej przyj­rzy­my się minio­nym dwu­na­stu mie­sią­com. Czy i na ilu płasz­czy­znach był to „dobry rok”? Któ­re posty i któ­re pod­ca­sty naj­le­piej się „kli­ka­ły”? Jak oce­niam ostat­nie imby w gro­zo­ne­cie? Któ­re her­me­tycz­ne żar­ty w moim kon­tek­ście nigdy się nie zesta­rze­ją? Jak wyglą­da­ła pra­ca nad „Akta­mi gro­zy”? Ile razy prze­ję­zy­czę się w tym nagra­niu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.