Rok drugi

W sto szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas poprzez pod­ca­sto­wą metę świę­tu­je dru­gie uro­dzi­ny Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu! Przy­go­tuj­cie sobie więc kawa­łek pysz­ne­go cia­sta, otwórz­cie dobre wino lub szam­pa­na, usiądź­cie wygod­nie, nałóż­cie słu­chaw­ki na uszy i posłu­chaj­cie, co dobrego/złego/ciekawego wyda­rzy­ło się w życiu Szy­ma­sa przez ostat­nie dwa­na­ście mie­się­cy oraz jakie są jego pla­ny na kolej­ny rok obec­no­ści w ete­rze 😉 Z pod­ca­stu dowie­cie się mię­dzy innymi…
– Czy i dla­cze­go Szy­mas pla­nu­je cza­so­we zawie­sze­nie dzia­łal­no­ści podcasterskiej?
– Ile par słu­cha­wek uda­ło mu się zepsuć przez ten rok?
– Ilu gości zaszczy­ci­ło nas tutaj swo­ją obecnością?
– Czy moż­na padać na twarz po zale­d­wie dzie­wię­ciu godzi­nach pracy?
– Czy dok­to­rant może doro­bić się na pra­cy na uczelni?
– Czy kolej­ne pod­su­mo­wa­nie roku będzie trwa­ło 20 godzin?
– Czy Szy­mas pla­nu­je jakieś podej­rza­ne nagrania?
– W jakich oko­licz­no­ściach Shia LaBe­ouf prze­ra­ził dziś Szymasa?
– …i wie­le, wie­le więcej =)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.