Rok czwarty

W dwie­ście dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas nagry­wa bodaj­że naj­krót­szą metę w histo­rii Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu. W cią­gu dwu­dzie­stu minut wspo­mi­na ostat­ni rok nagry­wa­nia, pod­su­mo­wu­je dzia­łal­ność Nekro, wymie­nia naj­po­pu­lar­niej­szy post i naj­czę­ściej pobie­ra­ny pod­cast, odno­si się do naj­więk­szych afer Gro­zo­ne­tu, wyja­śnia przy­czy­ny stycz­nio­wo-luto­we­go kry­zy­su, śmie­je się, wzdy­cha i zachę­ca Was do intym­nym wyznań. Spra­gnie­ni szcze­gó­łów? Zapra­szam do odsłu­chu! I dzię­ki za kolej­ny rok z Nawie­dzo­nym Podcastem!

NP #52 Nekro­po­li­tan. Rok pierwszy
NP #106 Nekro­po­li­tan. Rok drugi

NP #158 Nekro­po­li­tan. Rok trzeci

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.