Przestraszenia. Horror na faktach

W dwie­ście czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas nakła­da­ją na uszy słu­chaw­ki, odpa­la­ją w tele­fo­nach „Prze­stra­sze­nia. Hor­ror na fak­tach” i kusze­ni gło­sem Jaku­ba Wie­czor­ka wyru­sza­ją w prze­szłość, by poznać mniej lub bar­dziej strasz­ne opo­wie­ści wyszu­ka­ne w mię­dzy­wo­jen­nej pra­sie i archi­wach przez Agniesz­kę Haską i Jerze­go Sta­cho­wi­cza. Czy ubie­gło­rocz­ny serial audio od Sto­ry­tel Ori­gi­nal napraw­dę nas wystra­szył? Kogo bar­dziej wcią­gnę­ła histo­ria mor­der­ców-kani­ba­li, a kogo nawie­dzo­nych kamie­nic? Czy epi­de­mia śpiącz­ko­we­go zapa­le­nia mózgu fascy­nu­je bar­dziej od haseł mar­ke­tin­go­wych rado­we­go prosz­ku lub czop­ków z radem? Czy­je losy naj­bar­dziej nas zasko­czy­ły? Cze­sła­wa Czyń­skie­go? Bar­ba­ry Ubryk? A może Dama­ze­go Maco­cha? Czy cze­ka­my na dru­gi sezon „Prze­stra­szeń”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.