Przedostatni

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zwie­dza archi­tek­to­nicz­ną, beto­no­wą matriosz­kę, by prze­mie­rza­jąc kolej­ne puste pomiesz­cze­nia, usta­lić, czy pewien inka­sent wod­ny zdo­ła roz­li­czyć się z prze­szło­ścią. Jak wypa­da sce­na otwie­ra­ją­ca „Przed­ostat­nie­go” Jona­sa Kæru­pa Hjor­ta? Na czym pole­ga dra­mat wspo­mnia­ne­go inka­sen­ta? Co wyróż­nia stro­nę tech­nicz­ną i este­tycz­ną tego duń­skie­go fil­mu? Jak inter­pre­tu­je go Woj­ciech Gunia? A co zoba­czył w nim Szy­mon Cie­śliń­ski? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Uwa­ga: Stre­fa spo­ile­ro­wa od 26:45

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.