Poroże

W czte­rech­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybrał się do małe­go gór­ni­cze­go mia­stecz­ka w Ore­go­nie, gdzie nauczy­ciel­ka w gim­na­zjum zaczy­na podej­rzeć, że jeden z jej uczniów jest ofia­rą prze­mo­cy domo­wej. Jak gatun­ko­wo zakwa­li­fi­ko­wać „Poro­że” (2021)? Czy czuć tutaj pal­ce del Toro? Jak cięż­ki kli­mat ofe­ru­je nam film Coope­ra i Anto­sci? Na ile spraw­nie połą­czo­no mini­ma­li­stycz­ny hor­ror psy­cho­lo­gicz­ny z wąt­kiem legen­dar­ne­go potwo­ra? Któ­ra kre­acja aktor­ska naj­moc­niej zapa­da w pamięć? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.