Pora mroku

W dwu­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do i Szy­mas oma­wia­ją dla Was dzie­ło jedy­ne w swo­im rodza­ju, a mia­no­wi­cie Porę mro­ku w reży­se­rii Grze­go­rza Kucze­risz­ki. Korzy­sta­jąc z oka­zji, dys­ku­tu­je­my o pio­sen­kach Skal­dów, Dol­nym Ślą­sku, sty­li­sty­ce cam­pu, tor­tu­re porn, Pita­go­ra­sie i tem­pla­riu­szach. Co wię­cej uda­ło nam się zapro­sić do wir­tu­al­ne­go stu­dia dwóch gości, Kubę Weso­łow­skie­go oraz Jana Wie­czor­kow­skie­go, któ­rzy dzie­lą się  z nami wspo­mnie­nia­mi z pla­nu i poma­ga­ją nam zaspo­ile­ro­wać szcze­gó­ły fa… fa… „fabu­ły” Pory mro­ku. Nie­ste­ty to ostat­nie śred­nio nam wycho­dzi, gdyż oka­zu­je się, że nad wyraz czę­sto nie do koń­ca wie­dzie­li­śmy, co tak wła­ści­wie wyda­rzy­ło się na ekranie.

MASOCHISTA 27 – „Pora mroku”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.