Pokój 104 – sezon 1

W trzy­sta pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do mote­lo­we­go poko­ju, by obej­rzeć serial pro­duk­cji HBO i bra­ci Duplass oraz by poroz­my­ślać o nie­ty­po­wych obli­czach tele­wi­zji. Czym tak wła­ści­wie jest „Pokój 104”? Ile gro­zy znaj­dzie­my w jego pierw­szym sezo­nie? Co wyróż­nia go na tle innych anto­lo­gii? Ile tre­ści uda­ło się upchać w dwa­na­ście 25-minu­to­wych odcin­ków? Jak oce­niam epi­zod tanecz­ny? Czy się­gnę po kolej­ny sezon? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.