Pięć diabłów

W czte­ry­sta czter­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybie­ra się do małe­go mia­stecz­ka na pogra­ni­czu fran­cu­skich i szwaj­car­skich Alp, by wspól­nie z obda­rzo­ną nie­zwy­kłym darem dziew­czyn­ką poznać sekre­ty jej rodzi­ny. W jaki spo­sób „Pięć dia­błów” (2022) wymy­ka się gatun­ko­wym ety­kie­tom? Co łączy ten fran­cu­ski film z „Pach­ni­dłem” Süskin­da i seria­lem „Dark” od Net­flik­sa? Czym poskut­ko­wa­ło zaan­ga­żo­wa­nie ope­ra­to­ra do pisa­nia sce­na­riu­sza? Dla­cze­go dar mło­dej Vic­ky jest tak fascy­nu­ją­cy i nie­po­ko­ją­cy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.