Odcięci

W trzy­sta dwu­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas tele­fo­nu­je z Ber­li­na do uwię­zio­ne­go na Hel­go­lan­dzie Man­do, by wspól­nie roz­wi­kłać zagad­kę zbrod­ni z fil­mu „Odcię­ci” (2018). Dla­cze­go się­gnę­li­śmy po fil­mo­wą adap­ta­cję powie­ści Seba­stia­na Fitz­ka i Micha­ela Tso­ko­sa? Jak bar­dzo mrocz­ny, dusz­ny i brud­ny jest ten nie­miec­ki cri­me thril­ler? Na ile odra­ża­ją­ce są obec­ne w fil­mie sce­ny sek­cji zwłok? Jak w rolach głów­nych wypa­da­ją Moritz Ble­ib­treu i Jasna Frit­zi Bau­er? Dla­cze­go dru­gą godzi­nę fil­mu oce­nia­my sła­biej? Czy pociąg pro­fe­so­ra Man­da „ode­tnie” komu­ni­ka­cję z Szy­ma­sem i zakoń­czy pod­cast? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.