Obiecująca. Młoda. Kobieta.

W trzy­sta trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do cukier­ko­we­go USA, by przy akom­pa­nia­men­cie popo­wych hitów posłu­chać pew­nej smut­nej histo­rii i zre­cen­zo­wać jeden z gło­śniej­szych tytu­łów Sun­dan­ce 2020. Dla­cze­go kam­pa­nia pro­mo­cyj­na „Obie­cu­ją­cej. Mło­dej. Kobie­ty.” suge­ru­je kino eks­plo­ata­cji z kate­go­rii rape and reven­ge? Czym tak napraw­dę jest peł­no­me­tra­żo­wy debiut Eme­rald Fen­nell? Na ile nie­ty­po­wą boha­ter­ką jest Cas­san­dra? Jak w tej roli wypa­da Carey Mul­li­gan? Ile tu roz­ryw­ki, a ile agre­syw­ne­go mora­li­zo­wa­nia? Co sądzi­my o fina­le, któ­ry podzie­lił odbior­ców? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.