Nocne. Cz. 2

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się na uli­cę Krzy­wą w Gli­wi­cach, by prze­czy­tać zagi­nio­ny hor­ror Phan­tom Pres­su, zatra­cić się we wła­snych wspo­mnie­niach, towa­rzy­szyć naro­dzi­nom boskie­go syna, pod­dać języ­ko­znaw­czej ana­li­zie nazwi­sko pew­nej samo­bój­czy­ni i dołą­czyć do orsza­ku same­go Hastu­ra. Dokład­nie tak, przy­szedł czas, by przyj­rzeć się kolej­nym pię­ciu opo­wia­da­niom z debiu­tanc­kie­go zbio­ru Paw­ła Matei pt. „Noc­ne”. Czym tym razem zasko­czy­ła nas wyobraź­nia Wiel­kie­go Memia­rza? Któ­re z tek­stów to weird fic­tion w for­mie czy­stej? Dla­cze­go „Epi­log do »Pło­mie­ni śmier­ci« jest reali­za­cją mokre­go snu każ­de­go fana hor­ro­ru w Pol­sce? Na ile Michał i Szy­mon zga­dza­ją się ze sobą w inter­pre­ta­cji poszcze­gól­nych opo­wia­dań? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.