Noc pożera świat

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry tra­fia­ją wraz z Samem do opa­no­wa­ne­go przez Zom­bie Pary­ża, gdzie – zamiast wal­czyć o prze­trwa­nie ludz­ko­ści – gro­ma­dzą zapa­sy i spo­koj­nie nagry­wa­ją pod­cast. Co odróż­nia, a co łączy „Noc poże­ra świat” z dzie­siąt­ka­mi innych fil­mów o żywych tru­pach? Na ile spo­koj­na egzy­sten­cja w świe­cie po apo­ka­lip­sie anga­żu­je widza? Jak bar­dzo pro­ble­ma­tycz­ny oka­zał się finał fil­mu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.