Noc Grozy i Horroru cz.2: Babadook, Egzorcysta, 13 grzechów

Tajem­ni­czy potwór nacho­dzą­cy mat­kę samot­nie wycho­wu­ją­cą nad­po­bu­dli­we­go syna, ekra­ni­za­cja powie­ści Wil­lia­ma Pete­ra Blat­ty­’e­go oraz 13 zadań, któ­rych wyko­na­nie może odmie­nić życie zde­spe­ro­wa­ne­go czło­wie­ka. Wszyst­ko okra­szo­ne eNe­Me­Fo­wym sosem oraz komen­ta­rzem Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go i Szy­mo­na „Szy­ma­sa” Cie­śliń­skie­go znaj­dzie­cie w trze­cim odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Podcastu!
Pierw­szy kry­zys przy­szedł już w trze­cim tygo­dniu sie­cio­wej dzia­łal­no­ści, ale na szczę­ście dzię­ki nie­oce­nio­nej(!) pomo­cy Man­do regu­lar­ność zosta­ła zacho­wa­na! Zapra­szam do wysłu­cha­nia pierw­sze­go Nawie­dzo­ne­go Duetu oraz dru­giej czę­ści jedy­ne­go świa­do­mie nagra­ne­go Pod­ca­sto­we­go Cros­so­ve­ru, jaki znam!

Część pierw­sza powyż­szej audy­cji dostęp­na jest w Radiu Ste­phen King:
RSK #171 Noc Gro­zy i Hor­ro­rów cz.1: Rogi

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.