Niech się stanie

W trzy­sta dwu­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł i Bogu­sia pozwa­la­ją Szy­ma­so­wi pod­piąć się do apa­ra­tu­ry, któ­ra będzie bada­ła ich fale mózgo­we w trak­cie snu. Ku zasko­cze­niu nasze­go magi­stra efek­tem badań jest recen­zja nowe­go autor­skie­go pro­jek­tu Anthony’ego Scot­ta Burn­sa, tj. kana­dyj­skie­go hor­ro­ru scien­ce-fic­tion „Come true” (2020). Za ile ele­men­tów tego fil­mu odpo­wia­dał oso­bi­ście Burns? Jak wyglą­da­ło pierw­sze spo­tka­nia Paw­ła z Hat Manem? Na czym pole­ga retro-futu­ryzm „Niech się sta­nie”? Któ­re ele­men­ty fil­mu naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją? Czy damy radę zin­ter­pre­to­wać zawi­łą fabu­łę? Jaki mem stał się tema­tem stre­fy spo­ile­ro­wej? Dla­cze­go Szy­mas wspo­mi­na o cygań­skich wróż­bach? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.