Nie martw się, kochanie

W czte­ry­sta sie­dem­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas prze­pro­wa­dza się do Vic­to­rii, uto­pij­ne­go mia­stecz­ka rodem ze sło­necz­nej Ame­ry­ki lat pięć­dzie­sią­tych, gdzie mężo­wie zara­bia­ją pie­nią­dze, kobie­ty zaj­mu­ją się domem a rze­czy­wi­stość oka­zjo­nal­nie glit­chu­je. Jak „Don’t Wor­ry Dar­ling” (2022) spraw­dza się w kinie? Czy Flo­ren­ce Pugh w roli Ali­ce ponow­nie sta­nę­ła na wyso­ko­ści zada­nia? Ile tu „Ali­cji w kra­inie cza­rów”, a ile „Żon ze Step­ford”? Dla­cze­go ten high con­tept movie zebrał tak nie­przy­chyl­ne opi­nie od kry­ty­ków? Co chcia­ła nam prze­ka­zać Oli­via Wil­de? Czy osią­gnę­ła swój cel? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.