Nadchodzące horrory cz. 2

W sto pięt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas kon­ty­nu­uje prze­gląd tek­stów kul­tu­ry w kon­wen­cji hor­ro­ru, któ­re praw­do­po­dob­nie uka­żą się w 2017 roku. Po krót­kim wstę­pie, będą­cym uzu­peł­nie­niem ubie­gło­ty­go­dnio­wych roz­wa­żań o lite­ra­tu­rze i grach, prze­cho­dzi do fil­mów i krót­ko pre­zen­tu­je bli­sko czter­dzie­ści tytu­łów, któ­re w cią­gu następ­nych dwu­na­stu mie­się­cy powin­ny tra­fić na ekra­ny kin i tele­wi­zo­rów. Na co war­to cze­kać? Któ­re zwia­stu­ny zdra­dza­ją zbyt wie­le? Któ­re znie­chę­ca­ją do ewen­tu­al­ne­go sean­su? Czym jest „spre­ema­ke”? Co łączy „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya” z Dario Argen­to? O tym wszyst­kim usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji.

Blo­gi, o któ­rych wspo­mi­nam w podcaście:
Hor­ror Buffy
Hor­ror Forever

Tema­ty, któ­re poru­szam w podcaście:
Wydaw­nic­two Videograf
Prey
Vampyr

Fil­my (od 12:40):
Autop­sja Jane Doe
Zom­bie Express (Tra­in to Busan)
Split
Resi­dent Evil: Ostat­ni rozdział
Resi­dent Evil: Vendetta
Rings
Lekar­stwo na życie
Kong: Wyspa czaszki
Obcy: Przemierze
Mumia
Don’t Knock Twice
Anna­bel­le 2
To
Flatliners
Pią­tek trzynastego
Nazna­czo­ny 4
Piła: Dziedzictwo
Clo­ver­field 2017
The Lodgers
Odgło­sy (Suspi­ria)
Get Out
Scre­am: A New Beginning
Hal­lo­we­en: The Night Evil Died
XX
Rock Paper Dead
Esca­pe Room
But Deli­ver Us From Evil
Death House
Mom and Dead
Ghost House
Clo­se Calls
Hybristophilia
Ali­ce: The Hatred
Re-Ani­ma­tor: Evolution
I know what you did last summer
World War Z 2
Befo­re the Mask: The Return of Leslie Vernon
Cage Dive
Amityville
Chuc­ky 7
W górach szaleństwa
Leatherface
Sasqu­atch vs Yeti
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.