Masters of Horror cz. 6

W dwu­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas nawią­zu­ją do dwu­set­ne­go odcin­ka Radia Ste­phen King i powra­ca­ją z dłu­go nie­obec­ną na Nekro serią nagrań poświę­co­nych seria­lo­wi Mistrzo­wie Hor­ro­ru! Zgod­nie z dotych­cza­so­wą tra­dy­cją oma­wia­my dla Was trzy kolej­ne epi­zo­dy według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­men­ty „Rodzin­ka”, „Wygra­na” oraz „Pra­gnie­nie ciszy”. Roz­ma­wia­my m.in. o ojcach maj­ster­ku­ją­cych w piw­ni­cy, fatal­nych i genial­nych kre­acjach aktor­skich, spe­cy­fi­ce zmy­słu słu­chu oraz o wiecz­kach puszek od piwa. Co istot­ne, dys­ku­tu­je­my na żywo w nocy z piąt­ku na sobo­tę w trak­cie Coper­ni­co­nu 2018. Jak oce­nia­my kolej­ne epi­zo­dy? Czy jeste­śmy zgod­ni w tych oce­nach? Kie­dy pla­nu­je­my przy­siąść do kolej­nych trzech odcin­ków MoH? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Nasze pozo­sta­łe audy­cje o „Mistrzach Hor­ro­ru”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.