Maraton Grozy cz. 2: Wilkołacze Taśmy

W czter­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas ponow­nie gości Bad Wol­fa. Razem powra­ca­my do roz­po­czę­tej czte­ry tygo­dnie temu rela­cji ze zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez sieć kin Helios Mara­to­nu Gro­zy i oma­wia­my dla Was dwa kolej­ne fil­my, tj. Taśmy Waty­ka­nu (2015) oraz Wil­ko­ła­cze sny (2014). War­to zazna­czyć, że Szy­mas puścił wodze fan­ta­zji w cza­sie mon­ta­żu*, co dość wyraź­nie sły­chać przez pierw­sze trzy­dzie­ści pięć minut pod­ca­stu. Poza tym po głów­nej czę­ści nagra­nia, a przed zajaw­ką i blo­oper­sa­mi, zna­leźć moż­na luź­ną stre­fę spo­ile­ro­wą poświę­co­ną Taśmom…, poły­ka­niu żaró­wek, dre­si­kom na mara­to­nach gro­zy oraz sabo­ta­żo­wi prze­pro­wa­dzo­ne­mu przez kon­ku­ren­cyj­ny pod­cast Mysz­masz.

UWAGA: 57:27 – 1:12:37 Stre­fa spo­ile­ro­wa dot. Taśm Waty­ka­nu.

Szo­ku­ją­cy sekret Sto­li­cy Apo­stol­skiej! Co kry­ją TAŚMY WATYKANU?!

*I did it for the lolz.
I did it for the lolz.
I did it for the lolz.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...