Mały wampir

W sto osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas omó­wią dla Was fran­cu­ski komiks o pew­nym sym­pa­tycz­nym wam­pir­ku i gro­mad­ce jego przy­ja­ciół, tj.  – wyda­ne­go w Pol­sce przez wydaw­nic­two Timof i cisi wspól­ni­cy – „Małe­go wam­pi­ra” Joan­na Sfa­ra. Czy okład­ko­we 110 zło­tych to cena ade­kwat­na do jako­ści pro­duk­tu, któ­ry za nią naby­wa­my? Jak pre­zen­tu­je się opra­wa gra­ficz­na komik­su? Co zadzi­wia w jego tre­ści? Czy jego tar­ge­tem na pew­no są dzie­ci i mło­dzież? Co w opo­wie­ściach dla dzie­ci robią Gwiaz­do­rzy, micha kupy i woj­na w prze­strze­ni na pogra­ni­czu wymia­rów? Dowie­cie się tego z dzi­siej­sze­go Nawie­dzo­ne­go Podcastu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.