Malarz

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pozu­je, a Jer­ry chwy­ta za pędzel, by stwo­rzyć obraz nie z tego świa­ta. A że pro­ces twór­czy trwa, to umi­la­my go sobie roz­mo­wą o „Mala­rzu” Łuka­sza Godlew­skie­go. W jaki spo­sób sta­li­śmy się patro­na­mi i mece­na­sa­mi tego komik­su? Czym urze­kła nas jego kam­pa­nia crowd­fun­din­go­wa? Ile w „Mala­rzu” weir­du i hor­ro­ru kosmicz­ne­go, a ile tro­pów przy­go­do­wych? Jak ogra­ni­cze­nie pale­ty barw wpły­wa na odbiór opo­wie­ści? Czy auto­ro­wi uda­ło się uka­zać nie­uka­zy­wal­ne? Jakie są szan­se na roz­wi­nię­cie histo­rii, sequ­el lub roz­sze­rze­nie świa­ta? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.