Laleczka

W dwie­ście czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas poży­cza­ją od Andy’ego Barclay’a inte­rak­tyw­ną smart-lal­kę i przy oka­zji oma­wia­ją dla Was „Lalecz­kę” (2019). Jakie miej­sce w roz­bu­do­wa­nej fran­czy­zie „Child’s Play” zaj­mu­je ta pro­duk­cja? Czy film Lar­sa Kle­vber­ga da dru­gie życie Chucky’iemu? Jak moc­no czer­pie z ory­gi­na­łu Dona Man­ci­nie­go? Na ile zaś uak­tu­al­nia, uwspół­cze­śnia motyw mor­der­czej lal­ki? Czy film spraw­dza się jako hor­ror lub czar­na kome­dia? Dla­cze­go już teraz cze­ka­my na ewen­tu­al­ny sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.