Krzyk VI

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Isc i Szy­mas uda­ją się wraz z Czwo­ro z Woods­bor­ro do Nowe­go Jor­ku, by sta­wić czo­ła kolej­nym Ghostface’om. Jak „Scre­am VI” wypa­da w porów­na­niu z czę­ścią pią­tą? Czy moż­na zro­bić dobry „Krzyk” bez posta­ci Sid­ney Pre­scott? Jak oce­nia­my nie­ty­po­we otwar­cie szó­stej odsło­ny serii? A jak obec­ny w pro­duk­cji meta­ko­men­tarz doty­czą­cy fran­czyz? Czy bru­tal­niej­szy Gho­st­fa­ce jest tak­że strasz­niej­szy i sku­tecz­niej­szy? Jak nale­ży rozu­mieć tagli­ne „Nowy Jork – Nowe zasa­dy”? Dla­cze­go iry­to­wa­ły nas wąt­ki tera­pii i radze­nia sobie z trau­mą? W jakim kon­tek­ście wspo­mni­my o tata­rze z cebul­ką? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.