Kfason 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł i Szy­mas zapra­sza­ją Was na dłuż­szą roz­mo­wę na temat Kra­kow­skie­go Festi­wa­lu Gro­zy Kfa­son. Jako że Paweł miał przy­jem­ność gościć na wszyst­kich pię­ciu edy­cjach impre­zy, pod­cast roz­po­czy­na­my od jego wspo­mnień z pierw­sze­go Kfa­so­nu, by potem płyn­nie przejść do edy­cji naj­now­szej i wymie­nić się naszy­mi wra­że­nia­mi z poby­tu w Kra­ko­wie. Opo­wia­da­my m.in. o ciast­kach w kształ­cie gro­bów, żar­tach z pesy­mi­zmu Wojt­ka Guni i o inter­ne­to­wym stal­kin­gu wśród fanów pol­skiej gro­zy. Ponad­to w pod­ca­ście usły­szy­cie wywiad z orga­ni­za­tor­ką całej impre­zy – Mag­da­le­ną Paluch 🙂 Przy­jem­ne­go odsłu­chu i do zoba­cze­nia za rok, na kolej­nej edy­cji Kfasonu! 🙂

do 18:10 Roz­ma­wia­my o pierw­szych czte­rech edy­cjach Kfasonu
18:10 – 36:42 Wywiad z pomy­sło­daw­czy­nią i orga­ni­za­tor­ką Kfa­so­nu – Mag­dą Paluch
od 36:42 Roz­ma­wia­my o Kfa­so­nie 2017, o gali Nagro­dy Pol­skiej Lite­ra­tu­ry Gro­zy im. Ste­fa­na Gra­biń­skie­go oraz o kfa­so­no­wym after party 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Magdalena Paluch

https://www.facebook.com/grozownia/

Pomysłodawczyni i koordynator Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON). Rodowita krakowianka. Miłośniczka szeroko pojętej grozy i kotów. Twórca i moderator portalu Grozownia. Redaktor literacki, bibliotekarka, wielbicielka wypraw wszelakich oraz Stephena Kinga i Charlesa Bukowskiego.