Into the Dark: Treehouse

W dwie­ście trzy­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się do let­niej rezy­den­cji pew­ne­go zna­ne­go i majęt­ne­go sze­fa kuch­ni, by prze­ko­nać się, w jaki spo­sób gru­pa wiedźm skon­fron­tu­je go z jego nie­chlub­ną prze­szło­ścią. Czy szó­sty odci­nek „Into the Dark” zasko­czy nas nad­przy­ro­dzo­ną fabu­łą? Jakie mar­co­we świę­to sta­no­wi­ło jego inspi­ra­cję? Czy się­gnię­cie po pro­ble­ma­ty­kę prze­mo­cy sek­su­al­nej było dobrym posu­nię­ciem? Dla­cze­go Jer­ry powo­li żegna się z ItD? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście!

UWAGA: Stre­fa spo­ile­ro­wa 30:16 – 42:00

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.