Horrory wielkanocne 3

W sto sie­dziem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas oraz naj­więk­szy eks­pert od spraw hor­ro­rów świą­tecz­nych w naszym uni­wer­sum, tj. Man­do posta­no­wi­li omó­wić dla Was – zgod­nie z zapo­cząt­ko­wa­ną dwa lata wcze­śniej tra­dy­cją – dwa hor­ro­ry „wiel­ka­noc­ne”. Nasz eks­pert zapro­po­no­wał tym razem ama­tor­ską pro­duk­cję The Night Befo­re Easter (2014) oraz zwień­cze­nie kró­li­czej try­lo­gii tj. Bun­ny­man Ven­ge­an­ce (2017). Czy sean­se bola­ły rów­nie moc­no jak przed rokiem? Jak naro­dził się Foot­bal­l­fa­ce (Pił­ko­twarz)? O czym opo­wia­dał Foot­bal­l­fa­ce 2 (Powrót Pił­ko­twa­rza)? Czy Bun­ny­man ponow­nie nas poróż­nił? Czy z tro­ski o wła­sne zdro­wie odci­nek ten zakoń­czy serię „hor­ro­ry wiel­ka­noc­ne”? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go, „świą­tecz­ne­go” Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu. Miłe­go słuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.