Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się dnia dziec­ka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tu­ją Wam pierw­szą część dwu­od­cin­ko­wej audy­cji, któ­rej tema­tem będzie lite­rac­ka gro­za dla dzie­ci. W tym tygo­dniu poroz­ma­wia­my o tym, co sami czy­ta­li­śmy lub oglą­da­li­śmy za mło­du oraz jakie wspo­mnie­nia się z tym wią­żą. Dowie­cie się, kto bał się Mumin­ków, a kto Przy­gód weso­łe­go dia­bła. Czy war­to wró­cić do Przy­gód trzech detek­ty­wów? Co łączy Dyla Sowi­zdrza­ła i Tych okrut­nych Egip­cjan? Jaka była pierw­sza książ­ka kupio­na na wyraź­ne życze­nie Szy­ma­sa? Czy jeli­ta Ozy­ry­sa są nie­na­ru­szo­ne? Kto miał zajaw­kę na Godzil­lę? Kto na Armię ciem­no­ści? Usły­szy­cie tak­że luź­ne reflek­sje na temat naszych doświad­czeń zwią­za­nych z recep­cją lite­rac­kie­go hor­ro­ru dla naj­młod­szych, a w final­nej czę­ści pod­ca­stu Bogu­sia zapre­zen­tu­je Wam kil­ka cie­ka­wych książ­ko­wych pozy­cji obraz­ko­wych, tj.:
Igna­tek szu­ka przy­ja­cie­la (Paweł Pawlak)
O duchu, któ­ry się bał (San­na Törin­ge, Kri­sti­na Digman)
Noc­ne przy­go­dy dusz­ka (pra­ca zbiorowa)
Seria: Jak poko­nać… ? Stra­chy na lachy (Cathe­ri­ne Leblanc, Roland Garrigue)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.