Emerson

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas scrol­lu­ją Tik­to­ka i Insta­gra­ma, by poznać losy Emer­son Hay­es – mło­dej dziew­czy­ny, któ­ra mię­dzy 20. a 30. paź­dzier­ni­ka 2022 roku opu­bli­ko­wa­ła kil­ka­dzie­siąt nie­po­ko­ją­cych fil­mów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. W jaki spo­sób tra­fi­li­śmy na „Lostgirl_Emerson”? Kim są twór­cy tego nie­ty­po­we­go pro­jek­tu found foota­ge? Jak w tej kon­wen­cji spraw­dza się zestaw fil­mo­wych „rolek”? Na ile „Emer­son” prze­bi­ła się do szer­szej publicz­no­ści? Jakie są naj­moc­niej­sze stro­ny tego eks­pe­ry­men­tu? Czym jest „Janus”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.