Dom w głębi lasu

W trzy­dzie­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas ponow­nie publi­ku­je audy­cję oko­ło­kon­fe­ren­cyj­ną. W związ­ku z tym, iż tydzień temu zda­rzy­ło mu się tro­chę pona­rze­kać na Van Hel­sin­ga (2004), tym razem posta­no­wił omó­wić dzie­ło, o któ­rym na ogół mówi w samych super­la­ty­wach. Cho­dzi o Dom w głę­bi lasu (2012) w reży­se­rii Drew God­dar­da, ze sce­na­riu­szem duetu God­dard-Whe­don. O tym, dla­cze­go to dzie­ło wyjąt­ko­we oraz o tym, co Szy­mas sądzi o kon­dy­cji fil­mo­we­go hor­ro­ru, posłu­cha­cie, kli­ka­jąc w link poniżej.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 35:21 – 1:06:07

Kom­bi­nat Man­do i Skury
Film pre­zen­tu­ją­cy dużą część nawią­zań inter­tek­stu­al­nych w Cabin in the Woods.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.