Dokręcanie śruby

W osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia tema­tem pod­ca­stu ponow­nie sta­ła się kla­sy­ka lite­rac­kie­go hor­ro­ru. Tym razem Szy­mas recen­zu­je Dokrę­ca­nie śru­by Hen­ry­’e­go Jame­sa i pomi­mo świa­do­mo­ści ogól­ne­go kul­tu tego dzie­ła zwra­ca uwa­gę na pew­ne pro­ble­my, jakie napo­tkał w toku lek­tu­ry. Lek­tu­ry, co waż­ne, ukoń­czo­nej na chwi­lę przed chwy­ce­niem za dyk­ta­fon, co spra­wia, iż pod­cast wyjąt­ko­wo nie został poprze­dzo­ny wie­lo­go­dzin­nym rese­ar­chem i rów­nie dłu­gim gada­niem na sucho do ścia­ny. Efekt koń­co­wy może więc być ciut cha­otycz­ny i kon­tro­wer­syj­ny, ale nie ma co prze­cią­gać opi­su. Czas dokrę­cić śru­bę. Śru­bę grozy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.