Demon

W dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, podą­ża­jąc za Mar­ci­nem Wro­ną, scho­dzi do pie­kieł, by następ­nie zdać Wam spra­woz­da­nie z tego nie­zwy­kłe­go doświadczenia.
Będzie to opo­wieść o fil­mie Demon (2015). O pol­skim hor­ro­rze, któ­ry mnie znisz­czył. Doku­ment­nie. Psy­chicz­nie i fizycz­nie. O dzie­le, któ­re stra­szy bez krwi, prze­mo­cy, jump sca­re­sów, CGI czy efek­tów spe­cjal­nych. O tek­ście kul­tu­ry, któ­ry jest czymś wię­cej, niż tyl­ko pol­skim warian­tem main­stre­amo­we­go kina gatun­ko­we­go. Oraz w mniej­szym stop­niu o twór­cy, któ­ry stwo­rzył ten nie­zwy­kły obraz, a następ­nie w tra­gicz­nych oko­licz­no­ściach odszedł z tego świata.

Demon z inter­ne­to­wej bazie fil­mu polskiego
Kon­fe­ren­cja pra­so­wa dot. fil­mu w cza­sie 40 Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Gdyni

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.