Czyj to dom?

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas ucie­ka wraz z Rial i Bolem z ogar­nię­te­go woj­ną Suda­nu do Anglii, gdzie zma­gać będzie­my się nie tyl­ko z hor­ro­rem uchodź­stwa, ale i demo­nicz­ny­mi siła­mi. Czy peł­no­me­tra­żo­wy debiut Remie­go Weeke­sa to naj­lep­szy film gro­zy z 2020 roku? Jak „Czyj to dom?” łączy nad­przy­ro­dzo­ny hor­ror z dra­ma­tem osób ucie­ka­ją­cych przed woj­ną? Czy w ramach swo­je­go zaan­ga­żo­wa­nia twór­cy ide­ali­zu­ją posta­cie uchodź­ców? Któ­re sce­ny naj­bar­dziej zapa­da­ją w pamięć? Co łączy „His house” z twór­czo­ścią Wol­fgan­ga Bor­cher­ta, Jor­da­na Peele­go czy Yayo Her­re­ro? Do jakich roz­wa­żań skło­nił mnie ten seans? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.