Czas polowania

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zatrzy­ma­li się w Bed­ford Flats, gdzie co roku orga­ni­zo­wa­ny jest dość nie­ty­po­wy festi­wal myśliw­ski. Czy „Hap­py Hun­ting” to po pro­stu kolej­ny film o polo­wa­niu na ludzi? Co wyróż­nia głów­ne­go boha­te­ra „Cza­su polo­wa­nia”? Któ­re ele­men­ty war­stwy reali­za­tor­skiej naj­bar­dziej nas zasko­czy­ły? Czy wró­ży­my syno­wi Mela Gib­so­na karie­rę w Hol­ly­wo­od? Kto nawie­dzał eki­pę na pla­nie fil­mo­wym? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.