Czas podsumowań

W jubi­le­uszo­wym, dzie­sią­tym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu, któ­ry powsta­wał wyjąt­ko­wo dłu­go w dość eks­tre­mal­nych warun­kach, Szy­mas i jego licz­ni goście pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok 2014 pod kątem sze­ro­ko poję­tej gro­zy. Roz­ma­wia­my o hor­ro­rach, któ­re nad­ro­bi­li­śmy w prze­cią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy i któ­re z tego czy inne­go wzglę­du zapa­dły nam w pamięć. Pole­ca­my, odra­dza­my, podzi­wia­my i kry­ty­ku­je­my. Dodat­ko­wo Szy­mas opo­wia­da o tym, jak mu się nagry­wa pod­cast, narze­ka na zło­śli­wość rze­czy mar­twych i brak cza­su oraz zasta­na­wia się nad tym, co cze­ka słu­cha­czy Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu w mniej lub bar­dziej odle­głej przyszłości.
Ser­decz­nie wita­my Was w roku 2015! I rów­nie ser­decz­nie zapra­sza­my do słuchania!

Pod­ca­sty i inne rze­czy, o któ­rych wspominamy:

Kin­go­we Pod­su­mo­wa­nie roku 2014 [Radio SK]

Ostat­nie egzem­pla­rze „Teatro Grot­te­sco” Ligottiego
Woj­ciech Gunia: Bar­dzo dłu­go była tyl­ko ciem­ność (opo­wia­da­nie)
Jer­ry o seria­lu „True Detektyw”

Opo­wie­ści gro­zy [Nawie­dzo­ny Podcast]
Słu­cho­wi­ska Lśnie­nia [Nawie­dzo­ny Podcast]

Grze­gorz Gajek: „Ciem­na stro­na księ­ży­ca” [Kar­pio­wy Podcast]
Grze­gorz Gajek: „Sza­leń­stwo przy­cho­dzi nocą” [Kar­pio­wy Podcast]
Ste­fan Dar­da: „Czar­ny Wygon” Tom 1 [Nawie­dzo­ny Podcast]
Ste­fan Dar­da: „Czar­ny Wygon” Tom 2 [Nawie­dzo­ny Podcast]
Ste­fan Dar­da: „Dom na Wyrę­bach” [Kar­pio­wy Podcast]
Ste­phen King „Prze­bu­dze­nie” [Radio SK]

13 grze­chów (2014) [Nawie­dzo­ny Podcast]
Baba­do­ok (2014) [Nawie­dzo­ny Podcast]
Byzan­tium (2013) [Nawie­dzo­ny Podcast]
Dobra­ne Mał­żeń­stwo (2014) [Radio SK]
Mer­cy (2014) [Radio SK]
Noc Oczysz­cze­nia (2012) [Kom­bi­nat]
Rogi (2014) [Radio SK]
Zom­be­avers (2014) [Nawie­dzo­ny Podcast]

W zajaw­ce nowe­go odcin­ka wyko­rzy­sta­no utwór: „Gho­st­po­ca­lyp­se – 4 Temp­tress” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com). Licen­sed under Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.