Czas podsumowań 2018 cz. 2

W dwie­ście dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia powra­ca­my z dru­gą czę­ścią Cza­su pod­su­mo­wań, tj. audy­cji, w któ­rej goście Szy­ma­sa pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok, pole­ca­jąc róż­ne tek­sty kul­tu­ry i wyda­rze­nia zwią­za­ne z gro­zą. W tym epi­zo­dzie usły­szy­cie Domi­ni­kę Mur­ha­aję, Micha­ła Rako­wi­cza, Seba­stia­na Soko­łow­skie­go, Tom­ka Lew­gow­da oraz Łuka­sza Sku­rę. Goście wspo­mi­na­ją m.in. o teatral­nej adap­ta­cji „Fran­ken­ste­ina”, o naj­lep­szych pol­skich wydaw­nic­twach, o symu­la­to­rze kul­ty­sty, survi­va­lu w pod­wod­nym świe­cie czy o pew­nej kociej wysta­wie. O tym wszyst­kim i kil­ku innych rze­czach usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Domi­ni­ka Mur­ha­aja z Wydaw­nic­twa Gmork 4:27 – 16:57

 • „Muzeum dusz czyść­co­wych” Ste­fa­na Grabińskiego
 • „Pol­skie upio­ry” Pio­tra Borowca
 • „Wi@rus” Mar­ka Zychli
 • Wysta­wa „Koty z Marsa”
 • Hor­ror Day 2018
 • Dni Fan­ta­sty­ki 2018
 • Kfa­son 2018
 • „Fran­ken­ste­in” Teatru Muzycz­ne­go Capitol

Michał Rako­wicz 16:58 – 26:14

 • „Black Mon­day Mur­ders” Jona­tha­na Hickmana
 • „Potwor z bagien” Ala­na Moore’a
 • „Pal­co­jad” Joshuy Williamsona
 • „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” i „Zawsze miesz­ka­ły­śmy w zam­ku” Shir­ley Jackson
 • „12 Deadly Days” od YouTu­be Red
 • „Dzie­dzic­two. Here­di­ta­ry” (2018) reż. Ari Aster
 • „Suspi­ria” (2018) reż. Luca Guadagnino

Seba­stian Soko­łow­ski z Wydaw­nic­twa Phan­tom Books Hor­ror 26:21 – 32–09

 • Wszyst­kie publi­ka­cje od wydaw­nic­twa Vesper
 • „Sny umar­łych” i dal­sze pla­ny Phan­tom Books Horror
 • „Głód” Almy Katsu

Tomasz „Isz­ka­riot” Lew­gowd 32:12 – 48:15

 • Sub­nau­ti­ca
 • Cul­tist Simulator

Łukasz „Żar­łok TV” Sku­ra 48:21 – 1:01:27

 • „Man­dy” (2018) reż. Panos Cosmatos
 • „Dzie­dzic­two. Here­di­ta­ry” (2018) reż. Ari Aster
 • Wszyst­kie publi­ka­cje od wydaw­nic­twa C&T


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Domi­nika Mur­ha­aja

http://gmork.pl/

Rodowita wrocławianka, gramatyczna nazistka, fanka Stephena Kinga i innej grozy wszelakiej, poprawności językowej, miłośniczka tatuaży i rocka. Typowa „crazy cat lady”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Sokołowski

http://okiem-na-horror.blogspot.com/

W 2012 roku założył fanpage Okiem na Horror, następnie blog pod tym samym logo. Z tęsknoty za krwawymi okładkami stworzył fanpage Pokolenie Phantom Pressu. Działacz na rzecz promocji czytelnictwa, organizator spotkań z pisarzami min.: Wojciechem Chmielarzem, Katarzyną Bondą i Katarzyną Puzyńską, a także bloku literackiego na festiwalu Gryfcon. Promotor grozy, redaktor w polskagroza.pl (w 2015 r.) oraz współzałożyciel kwartalnika „Brama”. Pomysłodawca i redaktor naczelny w „OkoLicy Strachu”

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.