Copernicon 2018

W dwie­ście czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas ponow­nie wybrał się na kon­went! Tym razem sko­czył w towa­rzy­stwie Agniesz­ki, Huber­ta i Micha­ła na toruń­ski festi­wal fan­ta­sty­ki Coper­ni­con 2018! Jak nasza eki­pa oce­nia całą impre­zę? Czy rywa­li­za­cja Coper­ni­co­nu z Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lem Komik­su i Gier z Łodzi uszczu­pli­ła fre­kwen­cję? Któ­re punk­ty pro­gra­mu zro­bi­ły na nas dobre wra­że­nie? Dla­cze­go Szy­mas buczał na jed­nym z pane­li? Czy Jer­ry potra­fi czy­tać z zamknię­ty­mi ocza­mi? Dla­cze­go nagry­wa­li­śmy rela­cję oko­ło trze­ciej nad ranem? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Nasze pre­lek­cje i rela­cje z poprzed­nich edy­cji Coper­ni­co­nu znaj­dzie­cie tutaj.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.