Buckshot Roulette

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas budzi się w zapusz­czo­nej łazien­ce w jakimś klu­bie, a następ­nie przy­kła­da sobie do skro­ni strzel­bę kali­ber 12 i podej­mu­je grę, w któ­rej staw­ką są wiel­kie pie­nią­dze. Czym tak wła­ści­wie jest „Buck­shot Roulet­te”? Jak duży suk­ces w zale­d­wie dwa tygo­dnie osią­gnę­ła na Ste­amie gra Mike­’a Klub­ni­ki? Na czym kon­kret­nie pole­ga tytu­ło­wa rulet­ka? Ile ele­men­tów ARG odna­leź­li w tym tytu­le gra­cze? Czy war­to oso­bi­ście spo­tkać kru­pie­ra i pod­jąć jego wyzwa­nie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.