Bezsenny tydzień

W sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia cho­ry i prze­mę­czo­ny Szy­mas nagry­wa w bie­gu i opo­wia­da o pew­nej inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wej oraz o tym, jak brak snu wpły­wa na jego orga­nizm. W związ­ku z powyż­szym jest meta, dziw­nie i ciut cha­otycz­nie. A to dopie­ro począ­tek, bo jeże­li Szy­mas prze­trwa ten dzień i doży­je sobot­nie­go wie­czo­ra, to na blo­gu uka­że się dru­ga część niniej­szej audycji.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.