Hush

W osiem­dzie­sią­tym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Sku­ra i Szy­mas dys­ku­tu­ją o jed­nym z naj­now­szych fil­mów Mike­’a Fla­na­ga­na, tj. o Hush (2016) i przy tej oka­zji sprze­cza­ją się o funk­cje kina gatun­ko­we­go. Sku­ra „sły­szy chip­sy” i odpły­wa na sze­ro­kie wody dygre­sji, Szy­mas zaś nie ogar­nia, co się dzie­je i wyjąt­ko­wo sta­ra się za bar­dzo nie dopusz­czać gościa do gło­su. W stre­fie spo­ile­ro­wej roz­ma­wia­my dodat­ko­wo o wpły­wie dobrych i złych zakoń­czeń hor­ro­rów na widza.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa 39:45 – 1:10:17

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.