Koncert zespołu Goblin w Polsce

W Kra­ko­wie odbył się kon­cert legen­dar­nej gru­py Goblin, któ­ra zasły­nę­ła z muzy­ki do fil­mów Dario Argen­to. A może to sam Dario zasły­nął dla­te­go, że miał tak wyjąt­ko­wą muzy­kę w swo­ich fil­mach? Na cze­le ze współ­za­ło­ży­cie­lem Clau­dio Simo­net­tim zespół zagrał swo­je naj­lep­sze kawał­ki, a pod­ca­ster Sku­ra był tam i słu­chał muzy­ki spe­cjal­nie dla Was. I ogłu­szo­ny zbyt gło­śny­mi dźwię­ka­mi nagrał rela­cję tuż po kon­cer­cie – mówi nie­wy­raź­nie, gubi i myli sło­wa niczym pia­ni­sta nuty z par­ty­tu­ry, ale naj­waż­niej­sze, że emo­cje tego wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru zosta­ły utrwa­lo­ne dla Słu­cha­czy Kon­glo­me­ra­tu! Zapra­sza­my do niszy w niszy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.