Jak słuchać muzyki. Wstęp

Sku­ra miał napi­sać książ­kę o słu­cha­niu muzy­ki, ale osta­tecz­nie posta­no­wił nagrać na ten temat serię pod­ca­stów. I tak dziś, wespół z Flo­rą z audy­cji „Z Cha­ty Pustel­ni­cy”, ser­wu­je pierw­sze nagra­nie z cyklu „Jak słu­chać muzy­ki”. Dowie­my się z nie­go mie­dzy inny­mi, jak czer­pać z muzy­ki wię­cej przy­jem­no­ści albo jak dobie­rać utwo­ry do sytu­acji, w któ­rej się znaj­du­je­my. Odci­nek pilo­ta­żo­wy to tak­że wstęp, któ­ry wyja­śni gene­zę pomy­słu na cykl, jego isto­tę oraz dookre­śli podej­ście Sku­ry do tematu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.