Żyć w rodzinie i przetrwać

Żar­łok powra­ca z kolej­ną Audy­cją Zku­ry i to powra­ca w wiel­kim sty­lu, ser­wu­jąc odci­nek jaki lubi­cie naj­bar­dziej – pełen dygre­sji i inte­re­su­ją­cych prze­ryw­ni­ków. A o czym posłu­cha­cie w pod­ca­ście? Po pierw­sze Sku­ra zre­cen­zu­je książ­kę Joh­na Cle­ese­’a i Robi­na Skyn­ne­ra „Żyć w rodzi­nie prze­trwać”. Dowie­cie się cóż to za dzie­ło, co Cle­ese ma wspól­ne­go z psy­cho­lo­gią oraz czy fani Mon­ty Pytho­na powin­ni się­gnąć po tę pozy­cję, czy może jed­nak omi­jać ją sze­ro­kim łukiem. Po dru­gie będzie­cie mogli posłu­chać o pla­nach Żar­ło­ka doty­czą­cych jego obec­no­ści na Patro­ni­te. I to bar­dzo o cie­ka­wych pla­nach. War­to posłu­chać, aby wie­dzieć co nas cze­ka i wes­przeć Radio Żar­łok, zanim to będzie modne!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.