Wędrowne duchy

Zapra­sza­my na kolej­ną wizy­tę w Biblio­tecz­ce gro­zy, tym razem wraz z ame­ry­kań­skim pisa­rzem Fran­ci­sem M. Craw­for­dem (1854–1909). Sku­ra oma­wia dziś dla Was zbio­rek z kla­sycz­ny­mi opo­wia­da­nia­mi, taki­mi jak „Gór­na koja” czy zekra­ni­zo­wa­na w 1958 roku „Wrzesz­czą­ca czasz­ka”. Zapra­sza­my więc do świa­ta gro­zy liczą­cej już ponad 100 lat, gro­zy, któ­ra nadal stra­szy i inspi­ru­je (choć­by pod­ka­ste­rów do nagra­nia kolej­ne­go odcin­ka wła­śnie o ekra­ni­za­cji „Scre­aming skull”, któ­ry już nie­ba­wem poja­wi się na Konglomeracie!),

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.