Opowieści upiorne

Sku­ra nie opusz­cza Biblio­te­ki Gro­zy i wciąż czy­ta zaku­rzo­ne per­ga­mi­ny. W dzi­siej­szym odcin­ku spo­tka­nie z bry­tyj­ską autor­ką Edith Nes­bit (1858–1924), zna­ną pisar­ką powie­ści dla dzie­ci. Była podzi­wia­na przez Kiplin­ga, H.G.Wellsa czy Aga­thę Chri­stie, a od dzi­siaj podzi­wia­na i chwa­lo­na jest rów­nież przez same­go Sku­rę, któ­ry oma­wia takie opo­wia­da­nia jak „Alta­na” czy „My mar­mu­ro­wi” (wyda­ne uprzed­nio w zeszy­cie „Nie czy­tać o zmierz­chu! 3”). Jeże­li pamię­ta­cie pod­ca­sto­wy dis na gro­zę w wyko­na­niu Eli­za­beth Gaskell i Edith Whar­ton to w dzi­siej­szym pod­ca­ście prze­ko­na­cie się, że rów­nież kobie­ta potra­fi nastra­szyć nasze­go poczci­we­go Sku­rzy­nę… swo­im piórem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.