Nekroskop tom 2: Wampiry

Dru­ga część kul­to­we­go cyklu Nekro­skop autor­stwa mistrza hor­ro­ru Bria­na Lum­leya. Życie nie koń­czy się odkry­wa Har­ry Keogh. Tak samo jak nie ma koń­ca jego wal­ka ze strasz­li­wym złem – wam­pi­ra­mi. Umar­li żyją w świe­cie wła­snych umy­słów, ich myśli może poznać i wyra­zić jedy­nie Har­ry Keogh – NEKROSKOP. Talent Har­ry­’e­go jest jed­nak rów­nież jego prze­kleń­stwem – pozna­je myśli nie tyl­ko zmar­łych, zwy­kłych ludzi, ale tak­że nie­umar­łych potwo­rów. A ich myśli są abso­lut­nie nie do pomy­śle­nia. Mat­ka Julia­na Bode­scu zemdla­ła przy gro­bie Tibo­ra Feren­czy­ego – wam­pi­ra. Ska­żo­ny od uro­dze­nia przez obec­ność swo­je­go praw­dzi­we­go ojca, Julian ule­ga jego woli i posta­na­wia przy jego pomo­cy zawład­nąć ludz­ko­ścią. Tyl­ko Har­ry Keogh, wię­zień meta­fi­zycz­nej prze­strze­ni Mobiu­sa potra­fi go powstrzy­mać. Har­ry ma jed­nak olbrzy­mi pro­blem: nie posia­da ciała…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.