Koszmary

Sku­ra powra­ca do Biblio­te­ki Gro­zy i bie­rze na warsz­tat kolej­ny po „Kop­cu” zbiór opo­wia­dań reda­go­wa­nych (a może wręcz napi­sa­nych?) na zle­ce­nie przez Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta. „Kosz­ma­ry”, czy­li zbiór Hazel Heald i Love­cra­fta, zawie­ra pięć tek­stów. Czy dosta­je­my coś wię­cej niż wyłącz­nie cie­ka­wost­kę dla fanów? Któ­re opo­wia­da­nie zro­bi­ło na Żar­ło­ku naj­więk­sze wra­że­nie? Dla­cze­go suge­ru­je on, aby czy­tać ten tomik przed Muzeum Naro­do­wym albo na cmen­ta­rzu? I co ma on wspól­ne­go z fil­ma­mi wytwór­ni Ham­mer oraz Vin­ce­tem Price’em? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.