Jack Reacher tom 22: Adres nieznany/Zasady

W maju bie­żą­ce­go roku uka­za­ła się za gra­ni­cą książ­ka zbie­ra­ją­ca wszyst­kie opo­wia­da­nia Lee Chil­da z serii „Jack Reacher: Ponad pra­wem”. Za pol­skie wyda­nie odpo­wia­da oczy­wi­ście wydaw­nic­two Alba­tros, któ­re nie kaza­ło fanom cyklu dłu­go cze­kać na ten zbiór, a do tego wraz z książ­ką zapre­zen­to­wa­ło dru­gi tekst, czy­li „Jack Reacher: Zasa­dy”. Jak wypa­da Lee Child w krót­kich tek­stach? Czy for­ma opo­wia­da­nia spraw­dza się w przy­pad­ku przy­gód Reache­ra? Czym w zasa­dzie jest ten dodat­ko­wy tytuł, czy­li „Zasa­dy”? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w naj­now­szym Kar­pio­wym podcaście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.