Jack Reacher tom 2: Uprowadzony

Jack Reacher, któ­re­go życiem rzą­dzi przy­pa­dek, zna­lazł się w nie­wła­ści­wym miej­scu w nie­wła­ści­wym czasie.

Pomoc udzie­lo­na przy­pad­ko­wo spo­tka­nej kobie­cie nie wycho­dzi mu na dobre – obo­je zosta­ją upro­wa­dze­ni, w bia­ły dzień, w cen­trum Chi­ca­go. Sku­ty kaj­dan­ka­mi, wepchnię­ty do cię­ża­rów­ki i wie­zio­ny w nie­zna­nym kie­run­ku Reacher pró­bu­je odgad­nąć moty­wy i pla­ny pory­wa­czy. Praw­do­po­dob­nie są zwią­za­ne z jego towa­rzysz­ką nie­do­li, upar­tą i lubią­cą sta­wiać na swo­im kobie­tą , któ­ra jest agent­ką FBI, cór­ką gene­ra­ła zaj­mu­ją­ce­go naj­wyż­sze sta­no­wi­sko w ame­ry­kań­skiej armii i chrze­śnic same­go prezydenta.

O cokol­wiek cho­dzi pory­wa­czom, nie mają poję­cia, że z Reache­rem się nie zadziera.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.